Tin tức

Những sự kiện pháp lý nổi bật về bất động sản năm 2022

Trong năm 2022, nhiều sự kiện pháp lý liên quan đến bất động sản sẽ diễn ra và tác động lớn đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật như sau:

1. Hết thời hạn nộp hồ sơ để được giảm tiền thuê đất năm 2021

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định 27/2021/QĐ-TTg, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định 27/2021/QĐ-TTg.

2. Cập nhật thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Thông tư 09/2021/TT-BXD, đối với việc cập nhật, đăng tải Danh sách thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn từ trước ngày 01/10/2021, Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thành trước ngày 31/3/2022.

3. Xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Căn cứ Quyết định 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong năm 2022 có những sự kiện đáng chú ý sau:

- Trước ngày 10/01/2022, hoàn thành việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ (Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị).

- Trong tháng 01/2022, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật (Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị).

- Trước ngày 20/3/2022, gửi hồ sơ dự án Luật đến các Uỷ ban của Quốc hội để thẩm tra (Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị).

- Trước ngày 15/4/2022, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 khóa XV (Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị).

4. Kế hoạch về lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Căn cứ Quyết định 1708/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong năm 2022 có những sự kiện đáng chú ý sau:

Quý I/2022: Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì).

Quý I/2022: Trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì).

Quý I/2022: Báo cáo Bộ chính trị (theo yêu cầu) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Chính phủ chủ trì).

Quý II/2022: Trình Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Chính phủ chủ trì).

Quý III/2022: Công bố Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì), cụ thể như sau:

- Trích đăng trên báo hàng ngày của Trung ương; thông báo trên kênh, chương trình thời sự của đài phát thanh, đài truyền hình quốc gia.

- Trưng bày hệ thống sơ đồ, bản đồ.   

- Tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Phát hành sản phẩm quy hoạch.