Tin tức

Đề xuất sửa nhiều quy định về phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân

Nguonchinhchu.com - Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Đề cương xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Trong đó, có những nội dung nổi bật như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định về việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp ở các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại các đô thị từ loại 3 trở lên.

Thứ hai, bổ sung quy định về việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trong các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung.

Thứ ba, bổ sung quy định về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (người thu nhập thấp; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài phạm vi khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ).

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị gồm: điều kiện về đối tượng, nhà ở, cư trú và thu nhập.

Thứ năm, bổ sung quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, của các Hiệp hội bất động sản, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Đối với việc phát triển nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung hàng loạt nội dung cấp thiết. Đơn cử như sau:

Thứ nhất, bổ sung quy định về quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà cho công nhân thuê trong khu công nghiệp.

Thứ hai, bổ sung quy định về quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà cho công nhân thuê bên ngoài khu công nghiệp.

Thứ ba, bổ sung quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở công nhân.

Thứ tư, bổ sung quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở công nhân.

Thứ năm, bổ sung quy định về việc xác định giá cho thuê nhà ở công nhân.

Thứ sáu, bổ sung quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phát triển nhà ở công nhân.

Thứ bảy, bổ sung quy định về trách nhiệm của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong việc phát triển nhà ở công nhân.

Thứ tám, bổ sung quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong việc phát triển nhà ở công nhân.

Nếu các đề xuất nêu trên được Quốc hội thông qua và Luật đi vào đời sống thực tế sẽ giúp cho người lao động thu nhập thấp, công nhân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với nhà ở, nâng cao chất lượng đời sống của người thu nhập thấp, công nhân.